پتروشیمی

این شرکت مفتخر است با فعالیت در زمینه خریدو فروش محصولات صنایع پتروشیمی و نیز تامین کالای مورد نیاز این صنایع در حوزه های داخلی و بین المللی تا به امروز توانسته جایگاه ثابتی در این حوزه برای خود ایجاد کند.

محصولات  پتروشیمی :

فراورده های پایه :

اتیلن

پروپیلن

فراورده های پلیمری :

پلی اتیلن سنگین

پلی اتیلن سبک خطی

پلی پروپیلن

پلی بوتادین رابر

فراورده های  شیمیایی :

دو اتیل هگزانول

بوتانول ها ( نرمال بوتانول و ایزوبوتانول )

اسید استیک

وینیل استات

اکسید اتیلن

اتیلن گلیکول ها
( منو اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول )

اتانول آمین ها
( منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین )

اتوکسیلات ها
( نو نیل فنل اتوکسیله، فتی الکل اتوکسیله، پلی اتیلن گلیکول و …)

مخلوط هیدروکربن های هیدروژنه شده

بوتادین یک و سه

بوتن یک

رافینیت

پارافین کلره